הגה"צ רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בשיחה על מעלת בונה מקווה

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 18:45